لیست تفکیکی داروها براساس نام

 • همه
 • Aa - Ac
 • Ag - Al
 • همه
 • Ca - Cd
 • Ce - Cg
 • Ch - Ck
 • Cl - Cm
 • Cn - Cq
 • Cr - Cz
 • همه
 • Dd - Dg
 • Dh - Dl
 • Dr - Dx
 • همه
 • Ge - Gn
 • Go - Gz
 • همه
 • In -In
 • Io -Is
 • It -Iz
 • همه
 • Ma - Mh
 • Mi - Mn
 • Mo - Mr
 • همه
 • Na - Nd
 • Ne - Nh
 • Ni - Nn

oxytocin_اکسی توسین

oxytocin_اکسی توسین

oxymetholone_اکسی متولون

oxymetholone_اکسی متولون

oxycodone_اکسی کدون

oxycodone_اکسی کدون

oxybutynin_اکسی بوتینین

oxybutynin_اکسی بوتینین

oxcarbazepine_اکس کاربازپین

oxcarbazepine_اکس کاربازپین

oxazepam_اگزازپام

oxazepam_اگزازپام

oxandrolone_اکساندرلون

oxandrolone_اکساندرلون

oxaliplatin_اگزالی_پلاتین

oxaliplatin_اگزالی_پلاتین

oseltamivir_اسلتامیویر

oseltamivir_اسلتامیویر

orlistat_ارلیستات

orlistat_ارلیستات

ondansetron_اندانسترون

ondansetron_اندانسترون

omeperazole_امپرازول

omeperazole_امپرازول

omalizumab_اومالیزومب

omalizumab_اومالیزومب

olanzapine_الانزاپین

olanzapine_الانزاپین

ofloxacin_افلوکساسین

ofloxacin_افلوکساسین

obidoxime_ابی دوکسیم

obidoxime_ابی دوکسیم

vitamin k1_phytonadione _ ویتامین k1 فیتومنادیون

vitamin k1_phytonadione _ ویتامین k1 فیتومنادیون

prolidoxine_پرالیدوکسیم

prolidoxine_پرالیدوکسیم

povidone iodine_پوویدون آیرون

povidone iodine_پوویدون آیرون

potassium iodide_پتاسیم یدید

potassium iodide_پتاسیم یدید

potassium citrate_پتاسیم سیتریت

potassium citrate_پتاسیم سیتریت

potassium_پتاسیم کلراید

potassium_پتاسیم کلراید

potassium aminobenzoic acid_پتاسیم آمینو بنزونیک اسید

potassium aminobenzoic acid_پتاسیم آمینو بنزونیک اسید

poractant alfa_پروکتان آلفا

poractant alfa_پروکتان آلفا

polymyxin nh_پلی میکسین ان اچ

polymyxin nh_پلی میکسین ان اچ

podophyllin_پودوفیلین

podophyllin_پودوفیلین

podophyllin_پودوفیلین

podophyllin_پودوفیلین

piroxicam_پیروکسیکام

piroxicam_پیروکسیکام

piracetam_پیراستام

piracetam_پیراستام

piperazine_پی پرازین

piperazine_پی پرازین

piperacillin/tazobactam _پیپراسیلین / تازوباکتام

piperacillin/tazobactam _پیپراسیلین / تازوباکتام

piperacillin_پیپراسیلین

piperacillin_پیپراسیلین

pioglitazone_پیوگلیتازون

pioglitazone_پیوگلیتازون

pimozide_پیموزاید

pimozide_پیموزاید

pimozide_پیموزاید

pimozide_پیموزاید

pyrvinium_پیریوینیوم

pyrvinium_پیریوینیوم

pyrithione_پیریتیون

pyrithione_پیریتیون

pyridoxine hci_پیریدوکسین

pyridoxine hci_پیریدوکسین

pyridostigmine_پیریدوستیگمین

pyridostigmine_پیریدوستیگمین

pyridostinamide_پیرازینامید

pyridostinamide_پیرازینامید

pirazinamide_پیرازینامید

pirazinamide_پیرازینامید

pyrantel_پیرانتل

pyrantel_پیرانتل

pseudoephedrine _پزودوافدرین

pseudoephedrine _پزودوافدرین

protirelin_پروتیرلین

protirelin_پروتیرلین

protamine_پروتامین

protamine_پروتامین

prostaglandin e1_پروستاگلاندین ای 2

prostaglandin e1_پروستاگلاندین ای 2

prostaglandin e1_پروستاگلاندین ای 1

prostaglandin e1_پروستاگلاندین ای 1

propylthiouracil _پروپیل یتواوراسیل

propylthiouracil _پروپیل یتواوراسیل

propranol hci_پروپرانول

propranol hci_پروپرانول

propofol_پروپوفول

propofol_پروپوفول

propofol_پروپوفول

propofol_پروپوفول

propantheline_پروپانتیلین

propantheline_پروپانتیلین

propamidine_پروپامیدین

propamidine_پروپامیدین

paromomy cin_پارامومایسین

paromomy cin_پارامومایسین

parathormon_پاراتورمون

parathormon_پاراتورمون

papaverine_پاپاورین

papaverine_پاپاورین

pamidronate_پامیدرونات

pamidronate_پامیدرونات

(pimecrolimus (topical _پیمکرولیموس

(pimecrolimus (topical _پیمکرولیموس

pilocarpine_پیلوکارپین

pilocarpine_پیلوکارپین

phytonadione_فیتونادیون

phytonadione_فیتونادیون

phosphocysteamine_فسفوسیستامین

phosphocysteamine_فسفوسیستامین

phosphate_فسفات

phosphate_فسفات

phenytoin/phenobarbital_فنی توئین/فنوباربیتال

phenytoin/phenobarbital_فنی توئین/فنوباربیتال

phenytoin_فنی توئین

phenytoin_فنی توئین

phenylephrine zinc_فنیل افرین_زینک

phenylephrine zinc_فنیل افرین_زینک

phentolamine_فنتولامین

phentolamine_فنتولامین

phenoxy benzamine_فنوکسی بنزامین

phenoxy benzamine_فنوکسی بنزامین

phenolsulfonphethalein_فنول سولفون فتالئین

phenolsulfonphethalein_فنول سولفون فتالئین

phenobarbital_فنوباربیتال

phenobarbital_فنوباربیتال

pethidine hci_پپتیدان

pethidine hci_پپتیدان

perphenazine_پرفنازین

perphenazine_پرفنازین

(permethrine (topical _ پرمترین

(permethrine (topical _ پرمترین

peritoneal dialysis solution_محلول دیالیز

peritoneal dialysis solution_محلول دیالیز

penttoxifylline_ پنتوکسی فیلین

penttoxifylline_ پنتوکسی فیلین

pentazocine_پنتازوسین

pentazocine_پنتازوسین

pentamidine_پنتامیدین

pentamidine_پنتامیدین

pentagastrin_پنتاگاسترین

pentagastrin_پنتاگاسترین

penicilin v_پنی سیلین v

penicilin v_پنی سیلین v

penicilin g sodium_پنی سیلین g سدیم

penicilin g sodium_پنی سیلین g سدیم