منشور حقوق بیمار در داروخانه

در راستای تبیین حقوق بیمار در موسسات دارویی و ارتقای کیفیت خدمات و همچنین اجرای ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 2 قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی، دارویی،مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوطه بدین وسیله منشور حقوق بیمار در داروخانه به شرح زیر ابلاغ می گردد:

  • بیمار حق دارد قبل از ارائه نسخه از حضور داروساز در داروخانه اطمینان حاصل نماید.
  • داروساز موظف است هنگام تحویل دارو، اطلاعات دارویی لازم از جمله مقدار و نحوه مصرف دارو را به بیمار ارایه نماید.
  • حرمت، شان و اسرار بیمار در داروخانه حفظ شود.
  • بیمار حق دارد از داروساز خود درباره منافع و مضرات داروهایش اطلاعات بخواهد و داروساز باید وی را راهنمایی کند.
  • درصورت نیاز، علایم پیشرفت درمان و اثربخشی داروها باید توسط داروساز به بیمار ارایه شود.
  • داروساز باید در مورد تداخل داروهای تجویز شده در نسخه با غذا، داروهای دیگر و پاسخ های آزمایشگاهی بیمار را راهنمایی کند.
  • در صورت مشخص شدن بیماری زمینه ای، بارداری شیردهی و یا مصرف همزمان داروهای دیگر در بیمار، داروساز موظف است نحوه مصرف داروهای موجود در نسخه را به بیمار توصیه نماید.
  • داروساز باید صحت مقدار تجویزی دارو را باتوجه به شرایط بیمار(سن،وزن و غیره). بررسی و در صورت لزوم با پزشک معالج مشورت نماید.
  • بیمار حق دارد قبل از دریافت داروهای خود، از هرگونه تفاوت در داروهای دریافتی با نسخه تجویز شده خود اطلاع حاصل نماید.

 

اقتضا دارد این منشور در محل مناسب و در معرض دید بیماران و مراجعین نصب گردد.